Welcome to Childshield

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พึ่งได้ในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ที่จะมาช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญเข้าถึงปัญหาและทำการช่วยเหลือได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ระบุเด็กที่ประสบภัยได้อย่างแม่นยำ จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการมาสนับสนุนข้อมูลระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้เชียวชาญ โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวม ถอดบทคู่มือ การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายการหมวดหมู่